Programi

Program vrtićkih grupa

U vrtićkim grupama pored rada na adaptaciji novoprimljene dece, obrazovno - vaspitni rad je najvažniji. Kroz igru i pesmu, kroz stvaralačke, istraživačke, motoričke aktivnosti, socijalne igre, deca stiču saznanja o svetu koji ih okružuje, spoznaju pojave i događaje, grade mrežu pojmova i ispunjavaju je sadržajima prilagođenim uzrastu. Osim obrazovno - vaspitnog rada, vaspitači dosta pažnje i vremena posvećuju osamostaljivanju dece u svim oblastima funkcionisanja - prilikom obedovanja, oblačenje i svlačenje, korišćenje toaleta.

Program rada definisan je kroz teme, a dužina realizacije svake teme varira zavisno od interesovanja dece, stepena produbljivanja teme.

Teme od kojih polazimo u planiranju definisali su vaspitači I deca zajedno. Vaspitači u odabiru tema polaze od ideje I želje da, kroz obradu tema deci ponude životna i akademska znanja i veštine. Deca u definisanju I adabiru tema učestvuju izražavajući, verbalno I neverbalno svoja interesovanja, dileme I ideje. Teme su takođe povezane sa promenama u prirodi, živoj i neživoj, koje deca svakako zapažaju, a sada će imati priliku i da ih razumeju i istraže.

U funkciji što boljeg i sadržajnijeg istraživanja i saznavanja tematske celine, predškolska ustanova organizuje tematske izlete za decu, a saciljem započinjanja ili dubljeg istraživanja nekog pojma. Takođe, jednom mesečno organizuje se i pozorišna predstava, kada deca odlaze u pozorište ili pozorišna trupa gostuje u našem prostoru. Predstave se takođe biraju tako da odgovaraju dečjim interesovanjima, da na nov i drugačiji način prezentuju temu koju istražujemo.

Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom u vrtićkim grupama podeljeni su u grupe:

  • Samostalnost – staranje o sebi
  • Socijalni razvoj i socijalizacija
  • Razvoj, upotreba i razumevanje govora
  • Razvoj matematičkih pojmova i logičkog mišljenja
  • Stvaralački i kreativni ravoj
  • Motorni razvoj